ثبت برند- کارت بازرگانی- کد اقتصادی-رتبه شرکت- ایزو- جواز-طرح صنعتی

شرکت تضامنی شرکتی است که اعتبار بزرگی برای مشتریان به شمار می آید. زیرا از همان ابتدای کار، ثبت شرکت تضامنی نیاز به اعتماد به نفس و دقت زیادی دارد. اگرچه شرکت تضامنی یک شرکت مطمئن است اما افراد به دلیل مسئولیت زیاد تمایل به ثبت این شرکت نسبت به شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص ندارند.

فقط در صورتی مجبور به ثبت چنین شرکتی هستند که موضوع فعالیت خاصی مانند شرکت تضامنی صرافی انتخاب کنند، زیرا برای اخذ مجوز از بانک مرکزی باید شرکت را به صورت تضامنی ثبت کنند.

البته نحوه ثبت شرکت تضامنی در صورتی که به مجوز خاصی نیاز نداشته باشد ، مانند شرکت با مسئولیت محدود است. شرکت تضامنی مانند یک شرکت مسئولیت محدود نیازی به انتخاب بازرس ندارد و حداقل با دو شریک ثبت می شود . اما در کنار این شباهت ها تفاوت هایی نیز با سایر شرکت ها دارد.

یکی از این تفاوت ها نحوه انتخاب نام برای شرکت تضامنی است که در ادامه به تفصیل به آن می پردازیم. تفاوت مهم دیگر این است که این نوع شرکت بالاترین مسئولیت ممکن را نسبت به سایر شرکتها برای شرکا دارد.

شرکت تضامنی ، شرکتی است که تحت عنوان ویژه ای برای معاملات تجاری ایجاد شده است که در صورت عدم کفایت دارایی برای پرداخت بدهی های شرکت، هر شریک مسئولیت پرداخت کلیه دیون شرکت را بر عهده دارد.

 

سرمایه لازم برای ثبت شرکت تضامنی :

حداقل سرمایه لازم برای این شرکت مانند شرکت مسئولیت محدود یک میلیون ریال معادل ۱۰۰ هزار تومان می باشد. البته لازم به ذکر است که این مقدار ناچیز در قانون ثبت آمده و هنوز به روزرسانی نشده است.

 

تعداد شرکای شرکت تضامنی :

برای ثبت چنین شرکتی حداقل به دو نفر نیاز است که یکی از این دو نفر باید بالای ۱۸ سال باشد .

لازم به ذکر است که افراد زیر ۱۸ سال را نمی توان به عنوان مدیر عامل یا عضو هیئت مدیره انتخاب نمود بلکه می توان از آنها به عنوان سهامدار و شریک نام برد.

تعداد مدیران باید حداقل یک نفر و حداکثری برای آن در نظر گرفته نشده است .

نکته : کارمندان دولت را نم یتوان به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره انتخاب نمود.

نکته : اعضای هیئت مدیره را می توان به مدت محدود و یا نامحدود انتخاب کرد.

 

 مدارک لازم جهت ثبت شرکت تضامنی :

 1. آدرس و کد پستی شماره تلفن مدیر عامل

 2. شناسنامه و کارت ملی موسسین

 3. دو نسخه شرکتنامه

 4. دو نسخه تقاضانامه

 5. دو نسخه اساسنامه

 6. معرفی پنج نام به ترتيب اولويت

 7. اصل مجوز فعاليت از مراجع ذيربط در مواردي ثبت موضوع نياز به مجوز داشته باشد

 8. دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومي موسسين

 9. دو نسخه صورتجلسه هيأت مديره

ویژگی های مهم شرکت تضامنی :

یکی از ویژگی های مهم مشارکت این است که وقتی یک شرکت تضامنی ثبت می شود ، سرمایه آن می تواند نقدی و غیر نقدی باشد.

مدیران شرکت می توانند یک یا چند نفر را از میان  شرکا یا از خارج منصوب کنند . در شرکت تضامنی هیچ شریکی نمی تواند سهم خود را به دیگری انتقال دهد، مگر اینکه رضایت همه شرکا به نحوی باشد که پروتکل های انتقال سهم به امضای همه شرکا برسد .

معمولاً انتخاب مدیران یا افزایش سرمایه و سایر تصمیمات در شرکتهای تابعه مطابق با استانداردهای واحد است. مسئولیت ها با رضایت همه شرکا انجام می شود ، اما در بعضی موارد می توانند برخلاف اجماع اکثریت ، با رضایت همه شرکا شرکت تضامنی را به شرکت سهامی خاص تبدیل نمایند.

در شرکت های تضامنی ، شهرت و اعتبار شرکا از اهمیت ویژه ای برخوردار است و شرکای شرکت معمولاً افرادی هستند که اعتبار و مالکیت یکدیگر را می شناسند. بنابراین علیرغم قوانین سختگیرانه حقوق تجارت ، شرکتهای تضامنی شرکت خانوادگی هستند.

مسئولیت قراردادهای جاری شده بر عهده شرکت و شریک می باشد و مسئولیت شرکا در شرکت تضامنی معمولاً بیشتر از آورده شرکا می باشد. باید توجه داشت که الزاما هر نوع نقل و انتقالات در شرکت با رضایت همه شرکای شرکت انجام می شود.

نام شرکت باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟

شرکت تضامنی دارای نام مخصوصی است که معرف مسئولیت شرکا و نوع شرکت است که به فرانسه Raison Sociale نامیده می‌شود. ماده ۱۱۷ قانون تجارت مقرر می‌دارد: «در اسم شرکت تضامنی باید عبارت “شرکت تضامنی” و لاقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است عباراتی از قبیل “وشرکا” یا “و برادران” قید شود».
ذکر نام شرکا در شرکت تضامنی از این لحاظ اهمیت دارد که معرف اشخاصی است که ضامن تعهدات شرکت می‌باشند هرقدر اعتبار اشخاص زیادتر باشد اعتبار شرکت نیز به همان نسبت بهتر خواهد بود. نام شرکت را نباید با نام تجارتی اشتباه نمود، زیرا شرکت تضامنی مانند هر تاجری ممکن است اسم تجارتی نیز داشته باشد.
نام تجارتی ممکن است نام انتخابی باشد.

 

اول – نكات و تعاریف شركت‌های تضامنی:

شركت تضامی توسط حداقل یك مدیر كه شركا از میان خود انتخاب می نماید اداره می شود مدیر مزبور ممكن است غیر از شركا بوده و از خارج انتخاب شود (ماده ۱۲۰ق.ت) چنانچه كه مدیران از بین شركا بدون قید اساسنامه انتخاب شده باشند با توجه شرایط اساسنامه و اتفاق ارا سایر شركا قابل عزل می باشند مدیر غیر شریك با شرایط پیش بینی شده اساسنامه و غیر این صورت با تصمیم اكثریت شركا معزول می شود. چنانچه كه عزل مدیری بدون دلیل موجه باشد مدیر معزول حق مطال ضرر و زیان را از شركت خواهد داشت. مدیر یا مدیران منج شركتنامه قابل عزل نمی باشند و حق استعفا نیز ندارند مگر با توافق كلیه شرك شركت تضامنی. صورتی كه مدیر یا مدیران اساسنامه انتخاب شده باشند ممكن است طبق اساسنامه نسبت تغییر مدیر یا مدیران مذكور عمل شود. اگر مدیر یا مدیران شركتنامه یا اساسنامه انتخاب نشده ولی انتخاب آنان بعدا صورت گرفته باشد این صورت شركا می توانند مدیر یا مدیران فوق را معزول نمایند. بدیهی است مدیر یا مدیران حق استعفا خواهند داشت.

دوم – قلمرو محدودیت اختیارات مدیر

مدیر شركت تضامنی برای اینكه بتواند شركت را مقابل اشخاص ثالث متعهد سازد باید نام شركت و حدود اختیارات خود اقدام و اتخاذ تصمیم نماید. غیر این صورت شخصا مسئول تعهدات مزبور خواهد بود.

برای دو مورد محدودیت اختیارات مدیر یا شریك شركت تضامنی صریح اشاره شده است:

 • تا جبران ضررهای وارده شركت تقسیم سود ممنوع می باشد (ماده ۱۳۲ ق.ت).

 • محدودیت انجام عملیات تجارتی )ماده ۱۳۴ ق.ت).

سوم – مسئولیت مدنی مدیر شركت

مسئولیت مدنی مدیران مقابل شركت از مقررات عقد وكاكت پیروی می نماید و مسئولیت مدنی مدیر مقابل شركا تابع اصول كلی حقوق مدنی كه از باب تسبیب و قانون مسئولیت مدنی پیش بینی شده است می باشد بالاخص برای مواردی كه قلمرو اختیارات مدیران را اساسنامه تعیین کرده است. منافع شركت تضامنی با نسبت سهم الشركه بین شركا تقسیم می شود مگر آنكه شركتنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد لیكن تادیه هر نوع منفعت شركا تا زمانی كه كمبود سهم الشركه شركا را علت زیان های وارده جبران نشده باشد ممنوع خواهد بود(مستفاد از مواد ۱۱۹ و ۱۳۲ ق.ت).

 

شركت تضامنی زمان انحلال:

 1. شركت برای انجام هدفی تأسیس شده و آن امر انجام گردد و یا انجام آن غیر مقدور باشد .

 2. شركت برای مدتی معین تشكیل و آن مدت منقضی شده و قبل از انقضای آخرین روز صورتجلسه تمدید مدت تحویل ثبت شركتها نشده باشد .

 3. حالت ورشكستگی ( توقف از پرداخت دیون ) .

 4. با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده شركت .

 5. حالت تراضی تمام شركا .

 6. حالتیكه احدی از شركا از محكمه خواست انحلال كرده و محكمه آن دلایل را موجه دانسته و حكم بر انحلال شركت بدهد .

 7. حالتیکه احدی از شركا ورشكست شود و سهم ورشكسته ون شركت از منافع كافی برای پرداخت دیون وی نباشد , میتواند تقاضای انحلال شركت را نمایند مشروط بر اینكه ۶ ماه قبل قصد خود را بوسیله اظهارنامه اطلاع شركت رسانده باشند . این صورت سایر شركا میتوانند قبل از صدور رأی قطعی دایر بر انحلال شركت با پرداخت طلب طلبكاران ( تا حد دارائی مدیون ) یا با جلب رضایت آنان بطریق دیگر از انحلال شركت جلوگیری بعمل آورند.

 8. طوریكه احدی از شركا شركت را فسخ نماید و وفق اساسنامه اجازه این كار را داشته باشد .

 9. حالت فوت یا محجوریت یكی از شركا و قید این امر اساسنامه , طوریکه انحلال شركت احدی از شركا یا خارج از شركا بعنوان مدیر تصفیه انتخاب خواهد شد . هر گاه شركت تضامنی منحل شود تا زمانیكه دیون شركت از دارائی آن پرداخت نشده باشد , هیچكدام از طلبكاران شخصی شركا حقی آن دارائی نخواهند داشت . اگر دارائی شركت برای پرداخت قروض كافی نباشد , طلبكاران شركت حق دارند بقیه طلب خود را از تمام یا فرد فرد شركای ضامن مطال نمایند ولی طلبكاران شركت بر طلبكاران شخصی شركا حق تقدمی ندارند و صورتیکه میتوان شركا را برای وصول طلب تحت تعقیب قرار داد كه شركت منحل شده باشد . هركس كه بعنوان شریك ضامن وارد شركت تضامنی شود متضامناً با سایر شركا مسئول پرداخت قروضی خواهد بود كه قبل از ورود وی حاصل شده و اعم از اینكه تغییری اسم شركت داده یا نداده شده باشد چنانچه شركا قراری فیمابین بر خلاف فوق نموده باشند , این قرار مقابل اشخاص ثالث بی اثر خواهد بود . صورت فوت یا محجوریت یكی از شركا , بقای شركت منوط رضایت سایر شركا و قائم مقام متوفی خواهد بود.

 10. منع واگذاری سرمایه جز اتفاق آرا

 11. بخش مقدماتی کتاب حاضر بیان ویژگی های متمایز شرکتهای سرمایه و اشخاص طور گذرا نبود محدودیت واگذاری سرمایه شرکتهای سرمایه و یا وجود محدودیتهای نه چندان سختگیرانه این گونه شرکتها با مسئولیت محدود ف مقابل سختگیری و عدم انعطاف قانون گذار رابطه با واگذاری سهم الشرکه شرکتهای اشخاص اشاره گردید . این ویژگی با توجه پیامدهای ویرانگر ورشکستگی شرکتهای اشخاص نسبت شرکا ی آنها و بنابراین ضرورت شناسایی حق پذیرش یا عدم پذیرش شریک جدید این شرکتها از سوی همه شرکا قابل توجیه نظر می رسد . ماده ۱۲۳ قانون تجار ت ناظر انتقال سهم الشرکه شرکت تضامنی که ماده ۱۸۵ همان قانون شرکت نسبی نیز تعمیم یافته است ، اشعار می داد : شرکت تضامنی هیج یک از شرکا نمی تواند سهم خود را دیگری منتقل کند مگر رضایت تمام شرکا .رابطه با مقرره قانونی بالا یاد آوری این نکته ضروری است که حکم منج ماده ۱۲۳ آمره بوده و توافق یا ترتیب خلاف آن متصور نیست .

 12. جهات چندی برای توجیه این برداشت می توان بر شمرد:

 13. نگارش تحکیم آمیز مقرره گونه ای است که جای تردید بر اراده قانون گذار امری دانستن حکم مورد بحث باقی نمی گذارد . کاربرد عباراتی مانند (هیچ یک)(نمی تواند)(مگر رضایت تمام شرکا) امکان هر گونه تعبیر دیگر از حکم ماده مورد بحث را از میان می برد . جهت دیگر آمره دانستن اصل منع واگذاری سهم الشرکه دیگری ، آن است که چنانچه اراده قانون گذار جز این بود همانند دیگر موارد با قید مانند (مگر آنکه اساسنامه یا شرکتنامه ترتیب دیگری مقرر دارد ) غیر امری بودن حکم را نحوی نمایش می گذاشت . حالی که هیچ نشانه ای از گرایش ضمنی مقنن تجویز ترتیب دیگر دست نمی آید . بالاخره هدف شرکت تضامنی و نسبی که با ضمانت اجرای مسئولیت شخصی شرکا را برابر بستانکاران تضمین گردیده ، لزوم موافقت همه شرکا وعدم امکان تراضی بر خلاف آنرا ایجاب می نماید .نتیجه با پذیرش ماهیت امری بودن حکم منعکس مادتین ۱۲۳ و۱۸۵ حتی اگر همه شرکا شرکتنامه و یا اساسنامه حد نصاب دیگری را وضع نمایند ، این ترتیب نبایستی از سوی اداره ثبت شرکتها پذیرفته شده و انتقالات مبتنی برآن ترتیب آن اداره و نزد دیگر مراجع قانونی رسمیت شناخته شود . شاید با ملاحظه عدم انتقال جایگاه حقوقی شرکا شرکتهای تضامنی و نسبی حتی از طریق قهری بتوان امری بودن منع مزبور و ارتباط آن با نظم عمومی را ترسیم نمود . زیرا که حتی با مرگ شریکی سهم وی وراث او منتقل نخواهد شد مگر آنکه دیگر شرکا و قائم مقام قانونی متوفی آن اعلام رضایت نمایند.

 14. ارتباط دیون شخصی شرکا با بقای شرکت

 15. ارتباط بدیهی ها شخصی شرکا شرکتهای تضامنی و نسبی با بقای آنها بابرخی آثار شناسایی شخصیت حقوقی برخوردار دارد . چرا که مهم ترین این آثار جدا بودن دیون شخصی شرکا از تعهدات شخص حقوقی و عدم تاثیر این دیون بر چنین شخصی است . حالی که بخش دوم ماده ۱۲۹ قانون تجارت شرح زیر نقض اثر گفته شده قرار دارد :

 16. “طلبکاران شخصی شرکا صورتی که نتوانسته باشند طلب خود را از دارایی شخصی مدیون خود وصول کنند و سهم مدیون از منافع شرکت کافی برای تادیه طلب آنها نباشد می توانند انحلال شرکت را تقاضا نمایند مشروط بر اینکه لااقل شش ماه قبل قصد خود را وسیله اظهار نامه رسمی اطلاع شرکت رسانیده باشند . این صورت شرکت یا بعضی از شرکا می توانند مادام که حکم نهایی انحلال صا نشده با تادیه طلب دائنین مزبور تا حد دارایی مدیون شرکت یا با جلب رضایت آنان طریق دیگر از انحلال شرکت جلوگیری کنند”.

 17. مفاد ماده مزبور موجب ماده ۱۸۹ قانون تجارت مورد شرکت نسبی نیز اعمال می گردد.

 18. نقش و اهمیت شخصیت شرکا

 19. همان اندازه که سرمایه شرکت های سهامی و با مسئولیت محدود عنصری محوری محسوب می شود شخصیت شرکا شرکتهای تضامنی و نسبی از کارکرد تعیین کننده برخوردار ند. اعتبار شخصی شرکا شرکتهای اخیر رابطه مستقیمی با نامحدود یا نسبی بودن مسئولیت شرکا دارد . چرا که صورت معیار دانستن سرمایه شرکت دیگر تاکید بر شخصیت شرکا اولویت نمی یابد . شاید همین دلیل بر خلاف شرکتهای سرمایه و ویژه شرکت سهامی ، تشکیل شرکتهای تضامنی و نسبی بر سرمایه و لزوم دقت تامین آن کمتر توجه شده است . سختگیری قانون گذار پذیرش شرکای جدید این شرکتها گواه دیگری بر تاکید قانون گذار خصوصیات شرکا و اعتبار شخصی آنها عنوان منبع اصلی جلب اعتماد اشخاص ثالث دادو ستد باشرکتهای تضامنی و نسبی تلقی می گردد.لزوم قید نام یک یا چند شریک و یا عباراتی متضمن این معنی کنار نام شرکت را باید نشانه روشنی بر رابطه تنگاتنگ جایگاه شخصی شرکا با هویت شرکت تضامنی محسوب داشت .

 20. شرکتهای اشخاص تقریبا همه موارد شرکا پیوندهای نزدیک خانوادگی و شخصی با یکدیگر دارند ، نحوی که ورود آنها مشارکت قالب شرکت تضامنی ویا شرکت نسبی بر اعتماد کامل یکدیگر استوار می گردد. این ویژگی با توجه پیامدهای نامناسب مسئولیتهای شرکا این شرکت که آثار جبران ناپذیری بر حوزه های مختلف زندگی فردی و اجتماعی هر شریک بر جای خواهد گذاشت . قابل ک بوده و دلیل دیگری بر اهمیت شخصیت شرکا و اعتبار ایشان این شرکت را دست می دهد .

 21. نام شرکت

 22. نام شرکت های تضامنی و نسبی باید نحوی نوشته شود که برای اشخاص ثالث ویژگی اساسی شرکتهای یاد شده ، یعنی شخص بودن آنها آسانی شناسایی گردد. بر خلاف دیگر شرکتها نام شرکتهای اشخاص از دو بخش تشکیل می شود . بخش اول نام خاص شرکت و بخش دوم نام یک یا چند تن از شرکا یا عبارتی با همان مضمون را شکل می دهد. همین رابطه ماده ۱۱۷ قانون تجارت مقرر میدارد: اسم شرکت تضامنی باید عبارت شرکت تضامنی و لااقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود . صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است عبارتی از قبیل (وشرکا ) ی (و براان ) قید شود .

 23. لزوم قید نام شریک یا شرکا عنوان جزئی از نام شرکت روشنی اهمیت جایگاه شخصی شرکا شرکتهای تضامنی و نسبی و پیوند میان موجودیت شرکت و اعتبار شرکا را نمایش می گذارد . با وجود آنکه چنین مقرره ای ریشه حقوق فرانسه دارد قانون گذار این کشور قید نام شرکا همراه نام شرکت را اختیاری نموده است . دکتر اسکینی بااین استدلال که چون حقوق شرکتهای ایران ثبت شرکت برای تشکیل آن ضروی نیست و اگر شرکت ثبت نشده باشد طلبکاران نمی توانند با مراجعه اداره ثبت شرکتها از هویت و میزان اعتبار شرکا شرکت تضامنی آگاه شوند . نتیجه گرفته است که راه حل فرانسوی حقوق ما رسمیت شناخته شود.

استدلال بالا اولا نظر می رسد خلطی میان دو مفهوم تشکیل شرکت و ایجاد شخصیت حقوقی وجود دارد . علاوه با فرض تاسیس شرکت بدون ثبت این نارسایی همچنان پابر جاست که تنها آوردن نامی مانند حسن یا علی و یا حسینی و پسران کمک چندانی بستانکاران شناسایی شرکای شرکت نمی رساند . ایراد دیگری که ستی ضرورت ذکر نام شریک یا شرکا کنار نام شرکت وارد شده آن است که صورت مرگ یا خروج شریکی که نام وی عنوان بخشی از اسم شرکت ذکر شده ناگزیر نام شرکت نیز باید تغییر کند، چرا که غیر این صورت اشخاص اعتماد نام پیشین با شرکت طرف دادو ستد قرار می گیرند ، امری که متضمن فریب نسبت این اشخاص و ورود زیان ایشان خواهد بود . اگرچه با تغییر نام شرکت صورت فوت یا خارج شدن شریک مورد نظر ایراد بالا ظاهرا برطرف می گردد . لکن این راه حل خود کاستی دیگری پی دارد که عبارت است از لطمه شهرت واعتبار تجاری شرکت که بانام پیشین اش متضمن نام شریک قبلی ارتباط مستقیم دارد ، و اینکه تغییر نام شرکت می تواند از میان رفتن همه یا بخشی از اعتبار گذشته شرکت را سبب گردد. همین جهت نظر می رسد راه حل قانون گذار فرانسه نه تنها مشکل گفته شده را حل نموده ، بلکه کاستی دیگر موجود قانون تجارت ایران یعنی نبود ضمانت اجرای عدم رعایت الزام مزبور را برطرف می‌سازد.

 

 

Comments are closed.