ثبت برند- کارت بازرگانی- کد اقتصادی-رتبه شرکت- ایزو- جواز-طرح صنعتی

وفق ماده ۲۰ قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری ، هر گونه ترکیب خطوط یا رنگ ها و هرگونه شکل سه بعدی با خطوط ، رنگ ها و یا بدون آن ، به گونه ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد، طرح صنعتی است .
طرح صنعتی زمانی قابل ثبت است که جدید و یا اصیل باشد.بطور قطع چنین اشکالی نباید شبیه اشکال موجود در طبیعت باشد، چه در این صورت ابتکاری نخواهد بود .همچنین ممکن است این اشکال جنبه اختراعی نیز پیدا کنند.چنانچه طرح های مختلف لاستیک های اتومبیل برای جلوگیری از لغزش ماشین ها بهتر از سابق باشد ممکن است بصورت اختراعی به ثبت برسد و بعلاوه ممکن است آن را به صورت علامت تجاری به ثبت رساند.

 

مدارک لازم برای ثبت طرح صنعتی

 

– تکمیل دو نسخه اظهارنامه طرح صنعتی
اظهارنامه باید در فرم مخصوص و به زبان فارسی تنظیم شده و پس از ذکر تاریخ،توسط متقاضی یا نماینده قانونی وی امضاء شود.(ماده ی ۶۸)
در صورتی که اسناد ضمیمه اظهارنامه و سایر اسناد مربوط،به زبان دیگری غیر از فارسی باشد،ارائه اصل مدارک مورد نیاز همراه با ترجمه عادی کامل آن ها الزامی است،مع ذلک اگر ترجمه کامل این مدارک برای متقاضی میسر نباشد می توان خلاصه آن ها را به فارسی ضمیمه نماید،مرجع ثبت در صورت لزوم می تواند در جریان بررسی اظهارنامه،ترجمه رسمی مدارک مذکور را مطالبه کند.چنانچه اصطلاحات فناوری و اطلاعات به کار رفته در اسناد مذکور،معادل فارسی نداشته باشند ذکر همان اصطلاحات کفایت می کند.
اظهارنامه طرح صنعتی وفق ماده ی ۷۰،باید حاوی نکات زیر باشد:
* اسم،نشانی،کدپستی،شماره ملی،تابعیت و سمت متقاضی یا نماینده قانونی وی و در صورتی که متقاضی شخص حقوقی است،ذکر نام،نوع فعالیت،اقامتگاه،محل و شماره ثبت،تابعیت،مرکز اصلی و عنداللزوم هر شناسه دیگر الزامی است.
* اسم،اقامتگاه و کدپستی شخص یا اشخاصی که صلاحیت دریافت ابلاغ ها در ایران را دارند،در صورتی که متقاضی مقیم ایران نباشد.
* اسم و اقامتگاه طراح در صورتی که متقاضی همان طراح نباشد،
* ذکر کالا و طبقه ای که متقاضی درخواست ثبت طرح برای آن را دارد.
* تاریخ،محل و شماره اظهارنامه یا گواهی نامه طرح صنعتی در خارج،در صورت درخواست حق تقدم.
* تعیین ضمائم
تبصره ۱-در صورت تسلیم اظهارنامه و سایر اسناد مربوط توسط اشخاص حقوقی،امضاء آن ها از طرف اشخاص مجاز ضروری است.
تبصره ۲-اسم و نشانی متقاضی مقیم خارج از کشور علاوه بر فارسی باید به حروف لاتین باشد و با همان حروف نیز ثبت و آگهی شود.
۲- مدارک مثبت هویت متقاضی و طراح؛(شامل کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده برای اشخاص حقیقی و آگهی تاسیس و آخرین تغییرات جهت اشخاص حقوقی به صورت خوانا)
۳- چنانچه طرح صنعتی دو بعدی باشد،۵ نمونه از شکل یا تصویر گرافیکی یا ۵ نمونه از طرح ترسیم شده به عنوان نمونه
۴- چنانچه طرح صنعتی سه بعدی باشد،۵ نمونه از شکل یا تصویر گرافیکی یا ۵ نمونه از طرح ترسیم شده به عنوان نمونه
۵- در طرح صنعتی سه بعدی،مرجع ثبت می تواند ماکتی از آن را به همراه اظهارنامه درخواست نماید.اندازه ماکتی که متقاضی از مدل طرح خود ارائه می دهد،باید حداکثر بیست در بیست در بیست سانتی متر و وزن آن حداکثر ۲ کیلوگرم و از ماده ی بادوام و غیر فاسد شدنی باشد.
۶- درخواست کتبی مبنی بر عدم ذکر اسم طراح به صورت اسکن شده و الصاق آن در پرونده الکترونیکی (چنانچه طراح نخواهد اسم وی ذکر شود).
۷- رسید مربوط به پرداخت هزینه اظهارنامه و در صورتی که اظهارنامه شامل دو یا چند طرح صنعتی است رسید مربوط به پرداخت هزینه های اضافی
۸- مدارک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف ۱۵ روز از آن تاریخ تسلیم شود.
در صورتی که متقاضی طبق ماده ۹ قانون،درخواست حق تقدم کرده باشد،هنگام تقاضای ثبت طرح صنعتی باید درخواست خود را که حاکی از این حق باشد،به مرجع ثبت تسلیم نماید.این درخواست باید مشتمل بر نکات ذیل باشد:
۱-تاریخ و شماره اظهارنامه اصلی
۲-طبقه بندی بین المللی مرتبط با اظهارنامه اصلی
۳-کشور یا کشورهایی که اظهارنامه اصلی در آن جا تسلیم شده است و چنانچه اظهارنامه منطقه ای یا بین المللی مبنای حق تقدم باشد؛ذکر ماخذ آن.
تاریخ اظهارنامه همان تاریخ تسلیم آن به اداره مالکیت صنعتی است،مشروط بر این که در زمان تسلیم،اظهارنامه حاوی کلیه اطلاعاتی باشد که شناسایی متقاضی و همچنین نمایش گرافیکی کالای متضمن طرح صنعتی را میسر سازد.
در صورتی که متقاضی مدعی دو یا چند اظهارنامه پیشین باشد،مدت حق تقدم از زمان مقدم ترین آن ها محاسبه می شود.
۹- مدارک نمایندگی،در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید.

 

شرایط و مشخصات فنی تصاویر ارسالی

 

۱- سایر تصاویر حداکثر A4 باشد وحتماَ بصورت عمودی اسکن شود.
۲- در تصویر ارسالی طرح باید در یک زمینه ساده،به نحوی که قابل رویت باشد قرار گیرد.
۳- تصویر کالا بصورت رنگی باشد و حداکثر حجم آن  KB500 باشد.

 

مراحل ثبت طرح صنعتی

 

۱-  ورود به سامانه اینترنتی اداره ثبت طرح های صنعتی.
۲- تکمیل  اظهارنامه اینترنتی ( در ادامه به طور کامل، به نحوه ی تکمیل اظهارنامه اینترنتی خواهیم پرداخت )
۳-  بررسی و کارشناسی جهت تأیید طرح و نبود ایرادات.
۴- صدور ابلاغیه پذیرش.
۵- اقدام متقاضی جهت تشکیل پرونده فیزیکی در اداره ثبت طرح های صنعتی.
۶- پرداخت هزینه های ثبتی قانونی.
۷-  دریافت شماره ثبت طرح صنعتی.
۸- ارسال جهت چاپ در روزنامه رسمی.
۹- صدور آگهی.
۱۰- دریافت سند تصدیق از طریق اداره ثبت طرح صنعتی

 

مراحل ثبت طرح صنعتی

۱-  ورود به سامانه اینترنتی اداره ثبت طرح های صنعتی.
۲- تکمیل  اظهارنامه اینترنتی ( در ادامه به طور کامل، به نحوه ی تکمیل اظهارنامه اینترنتی خواهیم پرداخت )
۳-  بررسی و کارشناسی جهت تأیید طرح و نبود ایرادات.
۴- صدور ابلاغیه پذیرش.
۵- اقدام متقاضی جهت تشکیل پرونده فیزیکی در اداره ثبت طرح های صنعتی.
۶- پرداخت هزینه های ثبتی قانونی.
۷-  دریافت شماره ثبت طرح صنعتی.
۸- ارسال جهت چاپ در روزنامه رسمی.
۹- صدور آگهی.
۱۰- دریافت سند تصدیق از طریق اداره ثبت طرح صنعتی.

 

ثبت طرح صنعتی با قید مراتب ذیل در دفتر ثبت طرح صنعتی انجام می پذیرد:

۱-تاریخ کامل(ساعت،روز،ماه و سال) و شماره ثبت اظهارنامه
۲-تاریخ و شماره ثبت طرح صنعتی
۳-اسامی کالاها و طبقاتی که طرح صنعتی برای آن ها اختیار شده است.
۴-ذکر مشخصات طرح یا طرح های صنعتی به طور اجمال با تعیین اجزایی که متقاضی می خواهد حق استعمال انحصاری آن را به خود اختصاص دهد.
۵-در صورت ادعای حق تقدم و پذیرش آن،تاریخ،شماره و محل تسلیم اظهارنامه مقدم.
۶-اسم،محل اقامت و تابعیت مالک طرح و نماینده او در صورتی که اظهارنامه توسط نماینده قانونی تسلیم شده باشد.
۷-اسم و نشانی و تابعیت طراح،در صورتی که متقاضی شخص طراح نیست،مگر اینکه طراح کتباَ تقاضا نموده باشد که اسمش در گواهی نامه طرح صنعتی ذکر نشود.
۸-مدت اعتبار ثبت طرح صنعتی
درج مراتب فوق پس از تکمیل باید به امضاء مالک طرح صنعتی یا نماینده قانونی وی و همچنین رئیس اداره ثبت طرح صنعتی برسد.

 

انتشار آگهی ثبت طرح صنعتی

 

همان طور که گفته شد، به موجب ماده ۵۸ ، هر گاه تقاضای ثبت طرح صنعتی مورد پذیرش مرجع ثبت قرار گیرد ، مراتب به متقاضی اعلام و وی باید جهت پرداخت هزینه های مربوط به ثبت طرح صنعتی و انتشار آگهی اقدام نماید.آگهی مزبور شامل موارد ذیل است:
۱-شماره و تاریخ اظهارنامه
۲-شماره و تاریخ ثبت طرح صنعتی
۳-اسم و نشانی طراح مگر آن که طراح کتباَ درخواست کند که نامش ذکر نشود.
۴-اسم و اقامتگاه متقاضی یا نماینده وی
۵-ذکر کالا و طبقه ای که طرح مورد تقاضا مربوط به آن می باشد.
۶-تعیین تاریخ،محل و شماره حق تقدم،در صورت وجود.
۷-تصویر یا تصاویری که طرح را معرفی کند و تصریح به رنگی یا غیر رنگی بودن تصویر.
۸-اشاره به ماکت طرح،در صورت ارائه
۹-مدت اعتبار ثبت
مدت اعتبار طرح صنعتی پنج سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن خواهند بود. این مدت را می توان برای دو دوره پنج ساله متوالی دیگر پس از پرداخت هزینه مربوط تمدید نمود.پس از انقضاء هر دوره که از پایان دوره شروع می شود ، یک مهلت شش ماهه برای پرداخت هزینه تمدید گردیده و همچنین جریمه تاخیر در نظر گرفته خواهد شد.

طرح صنعتی معمولا به شکل و ظاهر کلی یک کالا اشاره دارد ، اما در زبان حقوق مالکیت فکری طرح صنعتی خصوصیات مربوط به شکل و ساختار و یا نقش و تزیینات به کار رفته در یک کالا که به واسطه یک فرایند صنعتی است که در کالاهای خاتمه یافته ایجاد چشم نوازی و جذابیت می کند.
طرح صنعتی به هرگونه ترکیب خط یا رنگ های مختلف و هرگونه شکل سه بعدی با خطوط ، رنگها و یا بدون آن به گونه ای ترکیب یا شکل
یک فراورده صنعتی یا محصول از صنایع دستی را تغییر دهد می باشد.

بنابراین طرح صنعتی متشکل است از :

 1. ویژگی های سه بعدی مانند یک شکل یک کالا

 2. ویژگی های دو بعدی مانند تزئینات ، خطوط یا رنگهای به کار رفته در یک کالا

 3. ترکیبی از مواد اشاره شده

طرح صنعتی زمانی قابل ثبت می باشد که جدید و یا نو آور باشد طرح صنعتی زمانی قابلیت تسلیم اظهارنامه را دارد که از طریق انتشار به طور محسوس وی و یا از طریق استفاده به هر نحو دیگر قبل ای تاریخ تسلیم اظهارنامه یا بر حسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه برای ثبت در هیچ نقطه ای از جهان برای عموم انتشار نشده باشد.

مدت اعتبار طرح صنعتی ثبت شده پنج سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن خواهد بود این مدت را می توان برای دو دوره متوالی تمدید نماید . پس از انقضای هر دوره که از پایان دوره شروع می شود که یک مهلت شش ماهه برای پرداخت هزینه تمدید گردیده و همچنین جریمه تاخیر در نظر گرفته خواهد شد.

حمایت از طرح صنعتی به دارنده آن چه حقوقی می دهد؟

هروقت یک طرح صنعتی به موجب قانون به ثبت برسد مالک آن از حق انحصاری جلوگیری از کپی برداری غیر مجاز و یا تقلید توسط شخص ثالث را برخوردار می شود این حق موجب می شود اشخاص ثالث از ساخت عرضه واردات و صادرات و یا فروش هر محصولی که طرح آن به کار رفته یا در آن گنجانده شده است جلوگیری شود. جمهوری اسلامی ایران در ماده ۲۸ قانون حمایت از اختراعات طرح های صنعتی ، علایم ونامهای تجاری مصوب ۱۳۸۶ این حقوق را این چنین بر می شمرد:

 1. بهره برداری از هر طرح صنعتی که در ایران به ثبت رسیده باشد توسط اشخاص مشروط به موافقت مالک آن است.

 2. بهره برداری از هر طرح صنعتی ثبت شده عبارت از : ساخت – فروش – و وارد کردن اقلام حاوی آن طرح صنعتی

 3. مالک طرح صنعتی ثبت شده ، می تواند علیه شخص که بدون موافقت او افعال مذکور در بند (۲) این ماده را انجام دهد یا مرتکب عملی شود که موجبات تجاوز آینده را فراهم بیاورد در دادگاه اقامه دعوی نمایند.

 

سازمان ثبت طرح صنعتی

سازمان ثبت طرح صنعتی اداره ای تحت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد که در سال ۱۳۸۵ با وظیفه ثبت طرح صنعتی و حمایت از این طرح ها کار خود را شروع کرد. این سازمان هم چنین در مورد آیین نامه های اجرایی و علایم تجاری (برند) نیز همکاری های بسیاری را با کسب و کارها دارد. هر طرح صنعتی بعد از آن که مورد تایید مسئولان واقع شد موفق به درخواست ثبت خود را در سازمان ثبت طرح صنعتی می شود و با توجه به یک سری شرایط و مدارک می توان ثبت طرح صنعتی را با موفقیت در این سازمان انجام داد. شما می توانید با مراجعه به وب سایت رسمی این سازمان در مورد چگونگی عملکرد و قوانین مربوط به ثبت طرح صنعتی اطلاعات مورد نیاز را به دست بیاورید.

 

حقوق شامل ثبت طرح صنعتی

شما برای دفاع از حقوق طرح صنعتی خود بایستی آن را به ثبت برسانید. حقوقی که شامل ثبت طرح صنعتی شما خواهد بود به صورت زیر بیان شده است:

 1. -در هر گونه بهره برداری از طرح صنعتی بایستی از مالک طرح موافقت های لازم را اخذ نمایند. منظور از بهره برداری می تواند فروش و یا ساخت طرح صنعتی مورد نظر باشد. در بسیاری از مواقع سرمایه گذاران علاقه ای را به طرح های صنعتی نشان داده و قصد ادامه تولید و تبدیل طرح مورد نظر به یک برند را دارند که در این مواقع هم از لحاظ قانونی و هم از لحاظ انسانی بایستی از مالک طرح اجازه ها و موافقت ها لازم گرفته شود.

 2. -مالک طراح در صورت مشاهده تولید و یا بهره برداری طرح خود توسط افراد دیگر می تواند به راحتی از حقوق خود و طرح خود شکایت کند.

 3. با آگاهی داشتن از حقوق ثبت طرح صنعتی خود می توانید در باره هر گونه سوء استفاده و یا درخواست های ابطال ثبت طرح صنعتی که علیه طرح صنعتی شما انجام می شود، به راحتی از حقوق و حق طرح صنعتی خود دفاع کنید. هم چنین با ثبت طرح صنعتی خود اجازه کپی برداری آن را از افراد سودجو خواهید گرفت.

  کدام یک از طرح‌های صنعتی قابلیت ثبت شدن دارند؟

۱٫طرح صنعتی زمانی قابل ثبت است که جدید و یا اصیل باشد.

۲٫طرحهای صنعتی طیف وسیعی از محصولات صنعتی، پوشاک و صنایع دستی، از ابزارهای فنی و پزشکی گرفته تا ساعت و جواهرات و سایر اقلام لوکس را شامل می‌شوند.

 

ثبت طرح صنعتی چه مزایایی دارد؟

 

 

 ثبت طرح های صنعتی به مالکین آن حق انحصاری استفاده و بهره‌مندی از کلیه حقوق و مزایای آن را می‌دهد

 1. همچنین مالکین طرحهای صنعتی می‌توانند از نسخه برداری غیر مجاز و تقلید توسط اشخاص ثالث جلوگیری کنند.

 2. ثبت طرح صنعتی، فعالیت صادقانه تجاری و رقابت عادلانه را تشویق می‌کند.

 3. همچنین تولید طیف وسیعی از محصولات که از نظر زیبایی شناختی، جذاب هستند را ارتقاء می‌دهد.

 4.  طرحهای صنعتی ثبت شده، جزء دارایی تجاری مالک آن محسوب شده و می‌توانند ارزش و پرستیژ یک شرکت و محصولات آن را افزایش دهند.

 5. هر چه موفقیت، عرضه و تبلیغ یک طرح بیشتر باشد ارزش آن برای شرکت بیشتر خواهد بود.

 6.  مالک طرح صنعتی ثبت شده می‌ تواند با واگذاری اجازه بهره‌ برداری از طرح به شخص دیگر، برای مدت مشخص از امتیازات لازم بهره‌مند گردد.

 7. انجام صحیح مراحل ثبت طرح صنعتی و ایده به شرکت‌ ها این فرصت را می‌ دهد که میزان موفقیت محصولاتشان را در بازار تا حد بسیار زیادی بالا برده و با اطمینان از بازگشت سرمایه و انحصاری بودن آن نسبت به تولید و عرصه آن اقدام نمایند

 8.  پس از هر تغییری در شکل ظاهر یا نوع بسته بندی که باعث زیبا و جذاب شدن محصول تولیدی شما می‌شود، باید قبل از افشاء، آن را ثبت کنید تا مورد سوء استفاده رقبا قرار نگیرد

 9.  با ثبت طرحهای صنعتی و ایده می‌توانید به راحتی از واردات یا تولید محصولاتی که تقلیدی از طرح ثبت شده شما است جلوگیری نمایید.

 

 

Comments are closed.