ثبت برند- کارت بازرگانی- کد اقتصادی-رتبه شرکت- ایزو- جواز-طرح صنعتی

ثبت شرکت سهامی عام

برای انجام پروژه های بزرگ عمرانی صنعتی كشاورزی وجود شركت های بزرگ لازم و ضروری است. اینگونه شركت ها سرمایه های اندك قالب سهام عمومی مردم واگذار می شود مؤسسین یا مدیران با اداره شركت سرمایه حاصله را جریان گردش صحیح اقتصادی قرار می دهند و اثر این عمل دو منفعت حاصل می گردد مرحله اول سودی از سرمایه گذاری یا انجام فعالیت های عمرانی نصیب سهامدار می شود و مرحله دوم رونق و آبادانی را برای كشور ارمغان می آورد. شركت سهامی عام نوع بخصوص ومنحصر بفرد شركت های بزرگ می باشد كه اجازه فروش سهام عموم مردم را دارد و مردم می توانند هنگام اعلام پذیره نویسی شعب بانك اعلام شده مراجعه و ورقه تعهد سهم را امضا و وجوه معینه را حساب شركت واریز نمایند. ذیلا توضیحات مختصری خصوص این نوع شركت با استفاده از مفاد لایحه اصلاحی قانون تجارت بیان می گردد. شركت هایی كه موسسین آنها قسمتی از سرمایه شركت را از طریق فروش سهام مردم تأمین می كنند شركت سهامی عام نامیده می شود و باید بلافاصله قبل یا بعد از نام شركت عبارت سهامی عام كلیه اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های شركت بطور روشن و خوانا قید شود (مستفاد از ماده ۴ ل.ا.ق.ت) و سرمایه موقع تأسیس شركت های سهامی عام نباید از پنج میلیون ریال كمتر باشد و صورتی كه بنا موجباتی سرمایه شركت سهامی عام هر زمان كمتر از مبلغ مذكور شود باید ظرف یك سال از طریق افزایش سرمایه – سرمایه شركت حد مقرر برسد و صورت عدم حصول شركت سهامی عام باید انواع شركت های دیگر مصرح قانون تجارت تبدیل شود و غیر این صورت هر ذینفع (سهامدار) می تواند انحلال شركت سهامی عام را از دادگاه صلاحیت دار تقاضا نماید.

قوانین تأسیس شركت سهامی عام

برای تأسیس شركت سهامی عام مؤسسین بدو امر بایستی حداقل ۲۰% سرمایه را شخصا تعهد و لااقل ۳۵% از مبلغ تعهدی را حسابی بنام شركت شرف تأسیس نزدیكی از بانك ها سپرده سپس اظهارنامه ای ضمیمه طرح اساسنامه شركت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام كه امضای كلیه موسسین رسیده باشد اداره ثبت شركتها تسلیم ورسید دریافت دارند چنانچه قسمتی از تعهد موسسین صورت غیر نقد باشد باید عین آن یا مدارك مالكیت آن را همان بانكی كه برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده تودیع و گواهی بانك را ضمیمه اظهارنام و مدارك فوق الذكر اداره ثبت شركت ها تسلیم دارند. اداره ثبت شركت ها بر اساس (ماده ۱۰ ل.ا.ق.ت)پس از مطالعه اظهارنامه و ضمایم مربوطه و تطبیق مندرجات آن با قانون اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر خواهد نمود و اعلامیه پذیره نویسی توسط مؤسسین جراید آگهی و بانكی كه تعهد سهام نزد آن بعمل آمده درمعرض دید علاقه مندان قرار می گیرد علاقه مندان خرید سهام ظرف مهلتی كه اعلام شده بانك مراجعه و ورقه تعهد سهام را امضا و مبلغی كه باید نقدا پرداخت شود پرداخت ورسید دریافت خواهند داشت ورقه تعهد سهم دو نسخه تنظیم و با قید تاریخ امضای پذیره نویس یا قائم مقام قانونی وی خواهد رسید نسخه اول بانك نگهداری و نسخه دوم با قید رسید وجه و مهر و امضای بانك پذیره نویس تسلیم می شود و در صورتی كه ورقه تعهد سهم را شخص دیگر جای پذیره نویس امضا نماید باید سمت و نشانی و هویت كامل خود را در ورقه قید نماید و مدارك مزبور ضمیمه ورقه تعهد سهم خواهد شد؛ امضای ورقه سهم نشانه قبول اساسنامه شركت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهم خواهد بود پس از  ا نقضای مهلت پذیره نویسی یا تمدید آن مؤسسین حداكثر ظرف یك ماه تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و پس از احراز تعهد صحیح سرمایه شركت كه اقلا ۳۵% آن پرداخت شده باشد مجمع عمومی مؤسس را دعوت خواهند نمود.

مجمع عمومی مؤسس پس از رسیدگی و احراز پذیره نویسی كلیه سهام شركت و پرداخت مبالغ لازم وارد شور شده و اساسنامه شركت را تصویب و اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شركت را انتخاب می نمایند و مدیران و بازرسان باید كتباً قبولی خود را اعلام ودر این مرحله شركت تشكیل شده محسوب می گردد آنگاه اساسنامه مصوبه مجمع عمومی مؤسس ضمیمه صورتجلسه مجمع و اعلامیه قبولی مدیران و بازرسان و صورتجلسه هیأت مدیره و سایر مدارك مورد نیاز جهت ثبت اداره ثبت شركت ها تحویل گردد و چنانچه شركت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه به ثبت نرسد درخواست هر یك از مؤسسین با پذیره نویسان اداره ثبت شركت ها گواهی نامه ای حاكی از عدم ثبت شركت صادر و بانكی كه تعهد سهام و تأدیه وجوه آن بعمل آمده ارسال می دارد تا مؤسسین و پذیره نویسان بانك مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی را مسترد دارند همچنین هر گونه هزینه كه برای تأسیس شركت پرداخت شده بعهده مؤسسین می باشد.

مدارك لازم جهت كسب اجازه پذیره نویسی شركت شرف تأسیس سهام عام از مرجع ثبت شركت ها

 1. دو نسخه طرح اظهارنامه شركت سهامی عام

 2. دو نسخه طرح اساسنامه شركت سهامی عام

 3. دو نسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی

 4. گواهی بانكی مبنی بر واریز حداقل ۳۵% سرمایه تعهد شده توسط موسسین

 5. فتوكپی شناسنامه مؤسسین

مدارك لازم جهت تأسیس شركت سهام عام

 1. دو نسخه اظهارنامه

 2. دو نسخه اساسنامه

 3. توضیح: اینكه از طرح اساسنامه این مجلد می توان بعنوان اساسنامه استفاده نمود ودر این مرحله ماده ۶ اساسنامه سرمایه ای كه هنگام پذیره نویسی تعهد شده اضافه ۲۰% سرمایه تعهد شده توسط مؤسسین قید گردد.

 4. دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین

 5. دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره (تعداد مدیران حداقل پنج نفر می باشد)

 6. آگهی دعوت مجمع مؤسسین روزنامه تعیین شده

 7. فتوكپی شناسنامه مدیران (مورد اشخاص حقوقی ارائه برگ نمایندگی الزامی است)

 8. گواهی بانكی مبنی بر واریز حداقل ۳۵% سرمایه شركت

 9. ارائه مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح صورت نیاز

توجه :

 • حداقل سرمایه مبلغ پنج میلیون ریال باشد.

 • حداقل ۲۰% سرمایه تعیین شده توسط مؤسسین تعهد گردد و ۳۵% از میزان تعهد شده پرداخت گردد.

 • اظهارنامه و طرح اساسنامه و طرح اعلامیه پذیره نویسی امضای مؤسسین رسیده باشد.

 • اخذ وارائه مجوز از مراجع ذیصلاح صورت نیاز

سرمایه ثبت شرکت سهامی عام

برای ثبت شرکت سهامی عام باید حداقل ۲۰% از سرمایه را تعهد کرده و ۳۵% از این مبلغی که تعهد شده است را به حساب شرکت در شرف تأسیس در بانک ریخته و اظهارنامه ای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که تمام مؤسسین آن را امضا کرده اند به اداره ثبت شرکت ها داده و رسید بگیرید.

سپس اداره ثبت شرکت ها بعد از بررسی اظهارنامه و مدارک وضمایم مربوطه و همچنین تطبیق مندرجات آن با قانون، اجازه انتشار العامیه پذیره نویسی را صادر می کند که در این حالت  اعلامیه پذیره نویسی توسط مؤسسین در جراید آگهی و در بانکی که تعهد سهام نزد آن به عمل آمده است، در معرض دید علاقمندان قرار می گیرد که می توانند سهام را در مدتی که اعلام شده است خریداری نموده و ورقه تعهد سهام را امضا کنند و وجه معینی که اعلام شده است را پرداخت نمایند و در آخر رسید دریافت کنند.

این رسید دریافت در دو نسخه تنظیم می گردد و دارای تاریخ و امضای پذیره نویس یا قائم مقام قانونی وی می باشد که نسخه اول در بانک می ماند و نسخه دوم با قید رسید وجه و مهر و امضای بانک، به پذیره نویس تسلیم می شود. اگر ورقه تعهد سهم را شخص دیگر به جای پذیره نویس امضا کند، حتماً می بایست سمت و نشانی و هویت کامل خود را در ورقه قید کند که مدارک مربوطه ضمیمه ورقه تعهد سهم خواهد شد.

امضای ورقه سهم به معنای قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومس صاحبان سهم است و بعد از انقضای مهلت پذیره نویسی یا تمدید آن مؤسسین حداکثر در ظرف یک ماه باید به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی کرده و بعد از احراز تعهد صحیح، سرمایه شرکت که حداقل می بایست ۳۵% آن پرداخت شده باشد مجمع عمومی مؤسس را دعوت خواهند کرد.

مجمع عمومی مؤسس بعد از رسیدگی به این مورد و احراز پذیره نویسی  تمامی سهام شرکت و پرداخت کل مبلغ، شورایی برگزار می کنند و اساسنامه شرکت را تصویب می کنند و بعد از آن اولین مدیران شرکت سهامی عام و بازرس یا بازرسان شرکت انتخاب می گردد، که مدیران و بازرسان انتخاب شده باید به شکل کتبی قبولی خود را اعلام کنند. بعد از این مرحله شرکت عملا تشکیل شده است و باید اساسنامه شرکت سهامی عام  که توسط مجمع عمومی تصویب شده است به همراه صورتجلسه مجممع و اعلامیه کتبی قبولی مدیران و بازرسان و صورتجلسه هیأت مدیره و باقی مدارک مورد نیاز، به اداره ثبت شرکت ها داده شود.

اگر شرکت حداکثر تا ۶ ماه بعد از تارخ تسلیم اظهارنامه ثبت نشود به درخواست هریک از مؤسسین یا پذیره نویسان اداره ثبت شرکت ها گواهی نامه ای دال بر عدم ثبت شرکت صادر می شود و به بانکی که تعهد سهام و تأدیه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال می گردد تا مؤسسین و پذیره نویسان به بانک مراجعه کرده و تعهد نامه و وجوه پرداختی را مسترد دارند، هزینه های تأسیس شرکت نیز بر عهده مؤسسین است.

Comments are closed.